Szwecja- sytuacja polityczna i finansowa

Dlaczego Szwecja ma tak dobrą reputację? Jest wspaniałym miejscem dla rodzin, inwestuje w ekologię, ma korzystny wzrost gospodarczy, transparentne media, do tego to piękny kraj.

Szwedzki ustrój polityczny

Szwecja jest monarchią konstytucyjną, a na jej czele stoi król (królowa), pełniący jednak jedynie funkcję reprezentacyjną. Kluczowe role pełnią konkurujące ze sobą partie i parlament (Riksdag), który odpowiada za wybór premiera. Parlament składa się z 349 deputowanych. Główne zadania to, oprócz wyboru premiera, prawodawstwo, budżet, kontrola rządu i odwoływanie jego członków oraz premiera na podstawie wotum nieufności. Władza wykonawcza to rząd (premier i ministrowie), administracja (przy czym Szwecja jest zdecentralizowanym państwem unitarnym, gdzie gminy mają jednak pewną formę autonomii) i trzy-poziomowe sądy.

Obecna sytuacja polityczna

Po kryzysie finansowym 2008 roku rząd podjął szereg działań poprawiających zarobki, zmniejszających koszty zatrudnienia i promujących lepszy stosunek podaży do popytu na rynku pracy. Wprowadzono takie rozwiązania jak ulgi podatkowe dla pracowników, zmiany w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia i choroby, niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców i osób prowadzących działalność, a także ulgi podatkowe na usługi domowe oraz na remonty i konserwację budynków. Reformy te były kontynuowane w latach 2014-2018. Zwiększono nakłady na edukację. Aby promować wzrost gospodarczy, rząd zainwestował w rozwój systemu opieki społecznej ze stałym dodatkiem do gmin w wysokości 10 mld SEK rocznie. Dzięki tym działaniom szwedzka gospodarka i rynek pracy umocniły się.

W 2018 roku miała miejsce niezwykła sytuacja: wynik wyborów parlamentarnych doprowadził do tego, iż żadna ze stron nie uzyskała większości. Do parlamentu (Riksdagen) weszło 8 partii. Dopiero 21 stycznia 2019 roku, po miesiącach prac nad sformowaniem rządu. Nowym rządem mniejszościowym kierują Partia Socjaldemokratyczna i Partia Zielonych.

Sytuacja finansowa Szwecji

W ciągu kilku dziesięcioleci XX wieku Szwecja z biednego kraju rolniczego zmieniła się w uprzemysłowiony. Podstawą zmiany było bogactwo lasów, rudy i energia wodna. Gwałtowna ekspansja gospodarcza lat 50. i 60. umożliwiła rozwój sektora publicznego i wdrożenie szeregu reform społecznych. Ponieważ rynek krajowy był niewystarczający, szwedzkie firmy od początku zmuszone były inwestować w eksport. Uznaje się to za powód, dla którego Szwecja ma tak dużą liczbę międzynarodowych korporacji w stosunku do liczby ludności. Lata 90. to duże inwestycje  w dziedzinie edukacji oraz ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.  W 2003 roku, w wyniku referendum, Szwecja postanowiła pozostać poza UGW.

Szwedzka gospodarka i PKB sukcesywnie rośnie od 1950 roku. PKB w 2018 roku wyniósł 4604 mld SEK. Ten wzrost jest wyższy niż średnia krajów UE. Od połowy lat 80 tych podstawą gospodarki stał się eksport, przewyższający import. Początkowo dominował eksport towarów, by na początku XX wieku ustąpić pola eksportowi usług. Mimo, iż surowce i dobra stanowią nadal dużą część eksportu, przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości przyszłość szwedzkiego biznesu będzie leżeć w branżach wymagających dużej wiedzy. Technologie informacyjne i biomedyczne to sektory, w których Szwecja od lat należy do światowej czołówki.

Dodaj komentarz